FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1 – Insatsrör för relining av alla typer av ventilationskanaler samt imkanaler i flerfamiljshus

FitFire Vent och FitFire Vent IM1 är nyutvecklade volymprodukter som är framtagna för att uppnå kostnadseffektiv och tillförlitlig renovering av ventilationskanaler och imkanaler. Insatsröret i komposit är ett relinings material som utprovats som insatsrör och installeras i fastighetens befintliga ventilationskanaler.

Relining ventilation med bibehållen kanalarea

Insatsröret FitFire Vent och FitFire Vent IM1 är ett specialutvecklat kompositmaterial som är lätt, starkt och har enastående isolerförmåga. Insatsröret formas helt efter kanalens form, resultatet blir en slät kanal utan skarvar vilket ökar flödeshastigheten och ger bibehållen kanalarea.

Användningsområde

FitFire Vent är en volymprodukt och används för tätning och relining av alla typer av ventilationskanaler och imkanaler i flerfamiljshus. Vid krav på högre brandteknisk klass EI 60 används FitFire Vent IM1. >>FitFire Vent och FitFire Vent IM1

Kvalité och rekommendationer

Infodringsmaterialen FitFire Vent och FitFire Vent IM1 är vattenbaserat och miljövänligt genom hela livscykeln. Beräknad livslängd överstigande 50 år. Materialet är bedömt av SundaHus, som givit infodringsmaterialen högsta bedömningsklass A. Vidare rekommenderas FitFire Vent och FitFire Vent IM1 av Byggvarubedömningen.

BASTA-registrerat

FitFire Vent och FitFire Vent IM1 är BASTA-registrerat vilket innebär att vi kan styrka att produkterna klarar de högt ställda kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. FitFire Vent och FitFire Vent IM1 innehar Typgodkännande från Kiwa Sverige. Läs mer >> Produktinformation FitFire Vent

utvärdering av Energimyndigheten BeBo WSP

FitFire® Vent i WSP`s utvärdering på uppdrag av Energimyndigheten, BeBo WSP har för BeBos räkning tagit fram rapporten, Tätning av ventilationskanaler som betygsätter och jämför olika metoder för kanaltätning med kompositrör, metallrör och glidgjutning. I rapporten får kommersiella fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar konkreta tips om val av metod och vad man bör tänka på vid en upphandling.

förstudien

Läs förstudien om kanaltätning av ventilationskanaler från Energimyndigheten (BeBo) här

slutrapporten

Läs den färdiga slutrapporten om kanaltätning av ventilationskanaler från Energimyndigheten (BeBo) här

Energianalys

Läs Energianalys AB´s analys i sin helhet om FitFire® Vent som utvärderats i Energimyndighetens beställargrupps förstudie

goda exempel

Läs om goda exempel i sin helhet där FitFire® Vent används som referens i utvärderingen i Energimyndighetens slutrapport

RELINING AV VENTILATIONSKANALER BIDRAR TILL ENERGIEFFEKTIVISERING OCH FÖRBÄTTRAD INOMHUSKLIMAT MED GODKÄND OVK

Vad är fördelarna?

Minskat elbehov för fläktdrift
  • Insatsröret skapar en tät kanal detta garanterar hög flödeshastighet och bra drag.
  • Att täta kanalerna medför minskat medelflöde på aggregaten, elanvändningen för fläktarna minskar i motsvarande mån.
Förbättrad värmeåtervinning
  • Kanaltätning skapar en balans mellan från- och tilluftsflöden. Insatsrören är godkända att använda för både från- och tilluftssystem.
Ekonomisk besparing
  • FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1 är speciellt framtagna för att uppnå tillförlitlig och kostnadseffektiv relining av ventilationskanaler och imkanaler.
  • Renoveringen sker utan håltagningar eller annan åverkan på fastigheten samt utan större inverkan för de boende. Lösningen med våra produkter FitFire Vent minskar tillkommande kostnader för återställande av befintliga miljöer.
Minskade värmeförluster
  • Vid kanaltätning med FitFire® Vent och FitFire® Vent IM1 minskar läckaget i ventilationskanalerna så att det blir knappt mätbart och värmeåtervinningssystemen fungerar till fullo.
Förbättrat inomhusklimat
  • Tätning av ventilationskanalerna sparar energi och förbättrar inomhusklimatet för de boende.

Fungerande ventilation ger oss bättre inomhusmiljö

Det finns flera olika typer av ventilation, från de enklaste med självdrag till avancerade ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX). De har olika fördelar och nackdelar, det gemensamma är att de alla påverkas av läckande kanaler.

-FitFire® Vent kanaltätning av frånluftskanaler ger en effektivare funktion i ventilationssystem med självdrag

Ventilation med självdrag

Principen för självdrag, den varma luften stiger och försvinner ut ur huset genom luftkanaler. Det skapar ett undertryck i huset som gör att ny luft sugs in utifrån via fönsterventiler.

Ventilation med självdrag är den äldsta formen av ventilation. De flesta hus byggda före 1970-talet har någon form av självdragssystem. Grunden är att den uppvärmda och använda luften i fastigheten stiger in i högt liggande ventiler som är länkade till ventilationskanaler som leder luften upp och ut. Ny frisk luft tas in i huset genom tilluftsventiler och vädringsfönster.


– FitFire® Vent för kanaltätning ger täta kanaler, minskade energiförluster och förbättrad inomhusmiljö

Ventilation med frånluftssystem

Fläktstyrd frånluft, som brukar kallas F-system innebär att luften sugs ut ur fastigheten med hjälp av fläktar. Vid installation av frånluftsvärmepump krävs täta ventilationskanaler för optimal energibesparing.

Ventilation med frånluftssystem innebär att luften sugs ut ur fastigheten med hjälp av centralfläkt. Frånluftsfläkt placeras på vinden eller taket. Ny frisk luft tas in i huset genom tilluftsventiler och vädringsfönster.

De centrala frånluftsfläktarna behöver arbeta hårdare för att flytta luften ur rummen om ventilationskanalerna är otäta.


– FitFire® Vent för tätning av ventilationskanaler tilluft och frånluft bidrar till att FTX-systemet fungerar optimalt

Ventilation med FTX-system

De mest komplexa ventilationssystemen, så kallade FT-system, hanterar och balanserar både till- och frånluft med fläktar. De kompletteras ofta med värmeväxlare som värmer tilluften med uppvärmd frånluft. De kallas då FTX-system.