ENTREPENÖRSKONTAKT

Installation av FitFire® får endast utföras av företag och installatörer som har dokumenterad kunskap om relining med kompositrör eller auktoriserade Entreprenörer utbildade av Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB. Alla arbeten kvalitetssäkras enligt Boverkets byggregler (BBR 21) och hela installationen dokumenteras med egenkontroller enligt Plan- och bygglagen. Samtliga moment i installationen dokumenteras och garantibevis med spårbarhet material överlämnas till kunden. Kontakta oss för vägledning till din närmsta godkänd Entreprenör.

Bransch-organisation i samverkan

Våra installatörer är certifierade via SeRo (skorstensentreprenörernas Riksorganisation) som har upprättat sin certifiering i enlighet med kraven i standarden för ackreditering ISO/IEC 17024. De höga kraven som ställs för att bli godkänd och få certifikat från SeRo samt att SeRo håller kontinuerliga utbildningar när det gäller byggregler och standarder och kvalitetssäkrar arbetet med dokument för egenkontroll ger kunden trygghet.

För att erhålla normal behörighetsnivå N i certifieringen krävs att Entreprenören arbetat med relining eller tätning av rökkanaler eller ventilationskanaler i minst ett år.

För att erhålla högsta behörighetsnivån K i certifieringen krävs att Entreprenören arbetat med relining eller tätning av rökkanaler eller ventilationskanaler i minst fem år.

SeRo har anpassat sin certifiering med de specifika kunskapskrav som gäller för kanaltätning av ventilations- och imkanaler.


VAD KRÄVS FÖR ATT BLI ÅTERFÖRSÄLJARE OCH INSTALLATÖR?

Är du Entreprenör och är intresserad av att bli auktoriserad installatör av FitFire®?

Då krävs det I första hand att du och företaget har referenser och dokumenterad yrkeserfarenhet. Det ska också finnas ett behov av ny entreprenör inom området där du och företaget är verksamma.

Du ska även ha varit verksam inom områdena montering ventilationssystem eller murning av eldstäder eller rökkanaler.